KVKK Aydınlatma Metni

“KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU”

AYDINLATMA METNİ

Değerli Hastalarımız ve Misafirlerimiz,

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesindeki “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında, Özel MedSentez Polikliniği’ni işleten, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 282577 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Sentez Meme Sağlığı ve Hastalıkları Enstitüsü Yayıncılık Ticaret Anonim Şirketi (“MedSentez”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla hazırlanmıştır.

KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak başta sağlık verileriniz olmak üzere kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan sınırlar çerçevesinde işlenebilmekte ve yine bu sınırlar çerçevesinde üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir. Aşağıda, hangi kişisel verilerin işlendiği, kişisel verilerin hangi amaçla işlendiğini, kişisel veri toplamanın yöntemi ile hukuki sebebi, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, sizlerin, veri sorumlusu yani MedSentez karşısındaki hakları açıklanmaktadır. Dikkatlice okumanızı rica ederiz.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

KVKK’nın 2. maddesine uygun olarak, “kişisel veri”, hastalarımız, misafirlerimiz veya diğer üçüncü kişilere ait ad, soyad, ana/baba adı, T.C. kimlik numarası ve/veya pasaport numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet, sağlık güvencesi, meslek, sigorta kart numarası, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası ile diğer kimlik verileri; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve diğer iletişim verileri, müşteri temsilcileri ve/veya hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya diğer vasıtalar aracılığı ile MedSentez ile iletişime geçildiğinde elde edilen kişisel veriler; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal veriler; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verileri; her türlü hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, her türlü tıbbi test sonuçları, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen bilgiler dahil olmak üzere her türlü sağlık verisi; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimler; güvenlik amacıyla, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntüler; MedSentez’e ait web sitesi (https://www.medsentez.com/) aracılığıyla gönderilen veriler, web sitesi trafik bilgileri (siteye eriştiğiniz zaman, kullandığınız IP adresiniz, eriştiğiniz sayfa bilgileridir) çerez ve diğer kişisel veriler, iş başvurusunda bulunması halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil diğer kişisel veriler ile iş sözleşmeleri dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, başta sağlık verileri olmak üzere, MedSentez veya onun çalışanları, ifa yardımcıları tarafından doğrudan veya dolaylı olarak ve herhangi bir şekilde (yazılı, sözlü, görsel, elektronik, manyetik veya dijital şekiller dâhil olmak üzere, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) edinilmiş, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

KVKK’nın 6. maddesi uyarınca, “özel nitelikli kişisel veri”, kişisel veriler arasından, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

KVKK’nın 2. maddesi uyarınca, “kişisel verilerin işlenmesi”, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

KVKK’nın 2. maddesi uyarınca, “ilgili kişi”, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Kişisel verileriniz ve bunların arasından özel nitelikli kişisel verileriniz, MedSentez tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte, yine aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

MedSentez tarafından kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilmektedir:

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, kontrol ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Size özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma,
 • Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,
 • MedSentez ile anlaşmalı olan kurum/kuruluşlarla hak sahipliğinizi sorgulama veya bu kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama,
 • Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
 • Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması,
 • Telefon görüşmeleri sırasında hizmet kalitesinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
 • MedSentez’in binasının ve içindeki kişilerin güvenliğinin sağlanması,
 • İşe alım süreçlerinde gerekli değerlendirmelerin sağlanması,
 • Web sitesinin (https://www.medsentez.com/) yayımlanması ve kullanıcı deneyiminin artırılması,
 • Mevzuatın açıkça izin verdiği diğer faaliyetlerin yürütülmesi.

Sağlık verileriniz gibi, özel nitelikli kişisel verileriniz, ancak, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla açık rızanız aranmaksızın işlenebilmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin dışında kalan kişisel verileriniz ise, yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda açık rızanız aranmaksızın işlenebilmektedir.

Web sitesinde (https://www.medsentez.com/) çerezler (cookie) kullanılmaktadır. Çerezlerin kullanılmasının amacı, web sitesi ziyaretçilerinin kullanım deneyimi arttırmaktır. Ancak, çerezler, vasıtası ile, tarayıcınızdaki kullanıcı davranışlarınız gibi, kişisel veri niteliğinde bilgilerin işlenmesi söz konusu olabilir. Bu çerezlerden bazıları, web sitemizin işlevlerini ve güvenlik özelliklerini yerine getirmesi için gerekli olabilecek çerezlerdir. Ancak web sitemizde kullanılan diğer çerezler, bu kapsamda, gerekli olarak nitelendirilemeyecek olan, analitik, istatistik pazarlama, reklam gibi amaçlara yönelik çerezler olabilir. Web sitemizi kullanmaya devam ederek, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ancak, çerezlerin kullanımını kabul etmiyorsanız web tarayıcınız veya kullanmakta olduğunuz mobil aygıtınızdaki ayarlarınızı değiştirerek kullanımı gerekli olmayan çerezlerin kullanımını sonlandırabilirsiniz.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ile Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, başta sizler tarafından elektronik veya yazılı ortamda doldurulan formlar, tıbbî teşhis, tedavi, kontrol ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla yapılan işlemler olmak üzere, sözlü (sözlü iletişim, telefon görüşmesi gibi), yazılı (formlar, test sonuçları, e-posta, faks, kurye gibi), görsel, elektronik, tamamen veya kısmen otomatik veya otomatik olmayan her türlü yöntem ile toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz toplanmasının hukuki sebebi, MedSentez tarafından sözleşmesel, kanuni ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olması ile MedSentez’in meşru menfaatleri için zorunlu olmasıdır.

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak ve yukarıda sayılan kişisel verilerin işlenmesi amaçları ile aynı amaçlarla, kişisel verilerinizi, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere resmi mercilere, kamu hastaneleri ve özel hastanelere, polikliniklere, laboratuvarlara, doktorlara, özel sigorta şirketlerine, bankalara, MedSentez bünyesindeki, hissedarlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, doktorlarımıza, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinde yardımcı diğer çalışanlarımıza veya danışmanlarımıza, sözlü veya yazılı talebiniz ile belirtiğiniz gerçek veya tüzel kişiler üçüncü kişilere, mevzuatın izin verdiği diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarabiliriz.

Özel nitelikteki kişisel verileriniz arasında sayılan, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileriniz, ancak kanunlarda öngörülen hâllerde, açık rızanız aranmaksızın yukarıda sayılan gerçek veya tüzel kişilere aktarılabilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, açık rızanız aranmaksızın yukarıda sayılan gerçek veya tüzel kişilere aktarılabilecektir.

 1. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi sıfatıyla, siz değerli hastalarımız, MedSentez’e başvurarak, kendinizle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVVK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Tüm bu haklarınız veya aydınlatma metninde sayılan diğer konulara ilişkin soru ve talepleriniz için MedSentez’in yöneticilerinden Aylin Tekin (Adres: MedSentez, Büyükelçi Sokak No: 12/A Kavaklıdere/Ankara; E-posta: iletisim@medsentez.com; Tel: +90 (312) 428 18 28) ile iletişime geçebilirsiniz.

Sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla,

MedSentez